Obchodné podmienky, ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.katsudo.sk

Článok 1 - Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.katsudo.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.katsudo.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť Katsudo s.r.o.,Suvorovova 17,080 05 Prešov, IČO:36 842 176  DIČ:2022455710, IČ DPH:SK2022455710, čísla účtov: BÚ:4005506754, IBAN:SK13 7500 0000 0040 0550 6754 , zapísana:OR Okresného súdu Prešov,odd. s.r.o.,vložka č,:19182/P-ďalej  predávajúci“ alebo „ Katsudo “, spoločnosť „Katsudo“).

Článok 2 - Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.katsudo.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.katsudo.sk. Pri objednávke je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.katsudo.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť Katsudo odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.katsudo.sk pod menom príslušného zákazníka.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Katsudo, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.katsudo.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.katsudo.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.7.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. 

Článok 3 - Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Ďalšou možnosťou je vytlačenie si objednávky a manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v banke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

Článok 4 - Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Termín dodania tovaru závisí od dostupnosti tovaru na sklade. Po obdržaní objednávky a prítomnosti tovaru na sklade je tovar expedovaný najneskôr v následujúci pracovný deň.Termín doručenia odoslaného tovaru závisí od doručovacích spoločností.V prípade neprítomnosti tovaru na sklade kontaktujeme zákazníka a informujeme ho o termíne dostupnosti tovaru na sklade.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Katsudo, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Katsudo sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Katsudo a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Katsudo sa zaväzuje do 14 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa Katsudo a zákazník nedohodnú inak.

Spoločnosť Katsudo sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Doprava tovaru bude realizovaná na náklady zákazníka prostredníctvom: 1.Sloveskej pošty 2.Kuriérskej služby GEIS. 3. Kuriérskej služby SDS .Tovar posielame aj do Českej republiky, pričom cena dopravy je závislá od hmotnosti a veľkosti tovaru. 

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber ,tovar si vyzdvihne počas pracovných hodín v skladových priestoroch na Solivarskej ulici 28, Prešov - Solivar. Doručovanie rozmernejšieho a ťažšieho tovaru (hmotnosť balíka nad 50kg, alebo ak dĺžka jednej strany je viac ako 180 cm) je zabezpečené prostredníctvom kuriérskej služby GEIS a SDS. Za istých okolností je možné tovar doručiť pri rozvoze tovaru v réžii spoločnosti Katsudo. Podmienky a cena za dovoz sa zjednávajú osobne, telefonicky, e-mailom.

Cenník balného a poštovného je uvedený na hlavnej stránke www.katsudo.sk.

Článok 5 - Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.katsudo.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.

A. Storno objednávky zo strany zákazníka 

Zákazník má právo stornovať objednávku zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti Katsudo uvedenú vyššie, podaním telefonicky na čísle 0905 480 452, alebo e-mailom na adresu katsudo@nextra.sk

B. Storno objednávky zo strany Katsudo

Spoločnosť Katsudo si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Katsudo bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Katsudo a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Katsudo sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

Článok 6 - Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.katsudo.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese katsudo@nextra.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.Zákazník na odstúpenie od zmluvy je oprávnený použiť formulár, ktorý nájdete na konci obchodných podmienok v prílohe č.1. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Katsudo, a to osobne v skladových priestoroch Solivarská 28, Prešov alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Katsudo s.r.o., a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti Katsudo s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom,visačkami, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť Katsudo si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Spoločnosť Katsudo sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 • c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • e) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

Článok 7 - Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Katsudo za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) a záručného listu do spoločnosti Katsudo, Solivarská 28,080 05 Prešov.  

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou ( špedičná spoločnosť, pošta, atď).

 V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu prepravnou službou- na vlastné náklady- na adresu predávajúceho, musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, riadne vyplnený Reklamačný formulár ( obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikácia práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho ( spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady Predávajúceho nebude prijatý.

V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru- najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, pokiaľ nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami,  príslušenstvom a dokumentami.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar zaslaný na náklady a riziko kupujúceho na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci, pre preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru: uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví; pokiaľ nie je možné vybaviť oprávnenú reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu reklamovaný tovar prijme na odborné posúdenie, na základe výsledkov ktorého bude reklamácia alebo uznaná za oprávnenú a riadne vybavená alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, môže Predávajúci vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadovú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy (kúpy) odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Predávajúci kupujúceho vopred dohodnutým spôsobom ( prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne). Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Záverečné ustanovenia  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Alternatívne riešenie sporov: Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie ne túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie da 30 dníod jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov(ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa paragrafu3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplyvajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ASR môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne da výšky 5 EUR s DPH.

Článok 8 - Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2 Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.katsudo.sk.

8.3. Dotknutá osoba prejaví svoju žiadosť resp. súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu www.katsudo.sk , alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

8.4. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 8.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

8.5. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.katsudo.sk.

8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

8.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.9. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

8.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.14. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.

8.11. Právo zákazníka podľa odseku 8.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.12. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

8.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8.14. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 8.21. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.

8.15. Ak zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

8.16. Zákazník pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8.17. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.18. Ak zákazník nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

8.19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.9., 8.10. 1/, 3/ až 6, a odseku 8.12. až 8.14. vybaví predávajúci bezplatne.

8.20. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

8.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 8.19. a 8.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

8.22. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 8.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6, 960 01 Zvolen
IČO: 46 489 592
Obchodný register okr súdu Banská Bystrica, oddiel SRO, vložka číslo:  21503/S

Slovenský doručovací systém, s.r.o
Družby 22, 974 01 Banská Bystrica
IČO 45497885
Obchodný register okr.súdu Banská Bystrica, oddiel SRO, vložka číslo:17990/S

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36 631 124
Obchodný register okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl.č.803/S

8.24. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.katsudo.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 8.1. a na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok spoločnosťou PaedDr. Vladimír Dzurenda,CSc.-Katsudo so sídlom Grešova 18, 080 01 Prešov, IČO: 10734180. Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.katsudo.sk.

Dodacie podmienky

Dodací termín je v závislosti od skladových zásob už od 24 hodín. S tovarom dodávame daňové doklady. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

Spôsob dodania

Objednaný tovar posielame na dobierku poštou,kuriérom, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v pracovnej dobe na našej prevádzke.Pracovná doba je v pondelok  od 7.00 do 16.30 hod, utorok až štvrtok od7.00 do 15.30, v piatok od 7.00 do 14.30. Obedná prestávka je od 12.00 do 13.00.Veľké a ťažké zásielky sa posielajú prepravnou spoločnosťou, prípadne našim rozvozom.

Poplatky za dopravu

Pri objednávke nad 100,-Euro a hmotnosti do 20 kg ,pokiaľ sa nejedná o akciový tovar a tovar dodaný so zĺavou,na území Slovenska neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu.Poplatky za doručenie poštou,resp. kurierom učtujeme podľa zverejneného cenníka.

Po dohode so zákazníkom je možné doručiť tovar našou dopravou na vopred dohodnuté miesto na trase rozvozu tovaru, . Poplatok za túto službu  dohodou.

Záruky, reklamácie

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Záruka sa netýka vád spôsobených nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamácie sa uplatňujú písomne. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady.

Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Platba kartou

Z technických príčin zatiaľ nie je možné za nákup platiť platobnou kartou.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám.Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť  Katsudo s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ..........................................................................

Ulica a číslo: ..................................................................................

Mesto: .................................................. PSČ: ...............................

Tel: .................................. e-mail: ..................................................

Predávajúci:

Katsudo s.r.o.
Suvorovova 17, Prešov   080 05 Prešov
IČO:36842176 IČ DPH:SK2022455710

Týmto oznamujem že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy /zmluvy o poskytnutí služby/ nehodiace sa škrtnite/. Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej  stránky: www.katsudo.sk Bola mi potvrdená

objednávka č.:.......................zo dňa:........................ Tovar mi bol doručený dňa /deň prevzatia/: ............................. číslo faktúry:.............................

Žiadam o vrátenie: /nehodiace sa škrtnite/:

1. Plnej hodnoty faktúry /všetok fakturovaný tovar/
2. čiastočnej hodnoty  faktúry:

Zoznam vráteného predmetu zmluvy a počet kusov:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Požadovaná hodnota k vráteniu: ..........................................

Požadovanú sumu mi vráťte:

1. poštovým poukazom na adresu:

Meno a priezvisko: ................................................. Ulica číslo: ..................................................... Mesto: ........................................... PSČ: .............................

2. Prevodom na č účtu: IBAN: ........................................................................................................

Sumarizácia zásielky: 1.odstúpenie od zmluvy 2.faktúra, 3. tovar, 4. príslušenstvo ak je predmetom odstúpenia tovar. Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť,že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dni odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/-á zaslať tovar predávajúcemu.

V ............................................ dňa .................................... Podpis: .........................................